۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

نظم بدیع- قسمت ششم


در این بخش به معرفی و بررسی مؤسسه دیگر نظم اداری بهائی یعنی مؤسسه ایادی امرالله و عملکرد آن بعد از صعود اولین ولی امرالله میپردازم.

حضرت عبدالبهاء در الواح مبارک وصایا میفرمایند:

" ای ياران، ايادی امر اللّه را بايد وليّ امر اللّه تسميه و تعيين كند جميع بايد در ظلّ او باشند و در تحت حكم او . اگر نفسی از ايادی و غير ايادی تمرّد نمود و انشقاق خواست عليه غضب اللّه و قهره زيرا سبب تفريق دين اللّه گردد. و وظيفه ايادی امر اللّه نشر نفحات اللّه وتربيت نفوس در تعليم علوم و تحسين اخلاق عموم و تقديس و تنزيه در جميع شئونست، از اطوار و احوال و كردار و گفتار بايد تقوای الهی ظاهر و آشكار باشد . و اين مجمع ايادی در تحت اداره وليّ امر اللّه است كه بايد آنانرا دائماً بسعی و كوشش و جهد در نشر نفحات اللّه و هدايت مَنْ علی الارض بگمارد. زيرا بنور هدايت جميع عوالم روشن گردد و دقيقه ئی در اين امر مفروض بر كلّ نفوس فتور جائز نه تا عالم وجود جنّت ابهی گردد و روی زمين بهشت برين شود و نزاع و جدال امم و شعوب و قبائل و دول از ميان بر خيزد كلّ من علی الارض ملّت واحده و جنس واحد و وطن واحد گردد و اگر اختلافی حاصل شود محكمه عمومی كه شامل اعضاء از جميع دول و ملل است فصل دعوی كند و حكم قاطع نمايد." (الواح وصایا صفحه 13)

ملاحظه میفرمائید که مرکز میثاق به صراحت مشخص میفرمایند که موجودیت ایادی امرالله کاملأ به وجود ولی امرالله بستگی دارد . آنها انوار هدایت را از ولی امرالله (حی وزنده) اخذ وبه مردم منعکس می نمایند.
بر طبق بیان مبارک ایادی امرالله موظفند که تا زمانی که " عالم وجود جنّت ابهی گردد و روی زمين بهشت برين شود و نزاع و جدال امم و شعوب و قبائل و دول از ميان بر خيزد كلّ من علی الارض ملّت واحده و جنس واحد و وطن واحد گردد" در تحت حکم و اداره ولی امرالله به " نشر نفحات اللّه وتربيت نفوس در تعليم علوم و تحسين اخلاق عموم و تقديس و تنزيه در جميع شئون" اشتغال داشته باشند و حضرت عبد البهاء تاکید میفرمایند که " دقيقه ئی در اين امر مفروض بر كلّ نفوس فتور جائز نه"
بدون رهبری و هدایت ولی امرالله فیض و تائیدات الهی از ایادی سلب خواهد گشت و آنها که خود از انوار هدایت محروم خواهند بود نمیتوانند نور هدایت را به مردم منتقل نمایند.

وظیفه دیگر ایادی امرالله اطاعت و تمکین وانقیاد و توجه وخضوع وخشوع به ولی امراالله وحمایت و حفاظت از تداوم وتسلسل ولایت امرالله است زیرا حفظ و صیانت امرالله به اطاعت از کسی که در هر زمان ولی امرالله است موکول است حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
"حصن متين امر اللّه باطاعت مَنْ هو وليّ امر اللّه محفوظ و مصون ماند و اعضای بيت عدل و جميع اغصان و افنان و ايادی امر اللّه بايد كمال اطاعت و تمكين و انقياد و توجّه و خضوع و خشوع را به وليّ امر اللّه داشته باشند . اگر چنانچه نفسی مخالفت نمود مخالفت بحقّ كرده و سبب تشتيت امر اللّه شود و علّت تفريق كلمة اللّه گردد و مظهری از مظاهر مركز نقض شود. زنهار زنهار مثل بعد از صعود نشود كه مركز نقض ابا و استكبار كرد ولی بهانه توحيد جعلی نمود و خود را محروم و نفوس را مشوّش و مسموم نمود . البتّه هر مغرور اراده فساد و تفريق نمايد صراحةً نميگويد كه غرض دارم لابد بوسائلی چند و بهانه ئی چون زر مغشوش تشبّث نمايد و سبب تفريق جمع اهل بهاء گردد. مقصود اين است كه ايادی امر اللّه بايد بيدار باشند بمحض اينكه نفسی بنای اعتراض و مخالفت با وليّ امر اللّه گذاشت فوراً آن شخص را اخراج از جمع اهل بهاء نمايند و ابداً بهانه ئی از او قبول ننمايند چه بسيار كه باطل محض بصورت خير در آيد تا القای شبهات كند ." (الواح وصایای حضرت عبد البهاء صفحه 13)

شوقی افندی اولین ولی امرالله قسمت اخیر بیان مبارک فوق را به شرح زیر تبین فرمودند:

"قسمت اول الواح وصایا صفحه 13 : راجع به ایادی؛ آنها باید خطای عضو خاطی را به ولی امر گزارش دهند ولی امرالله اورا اخراج خو اهد نمود. موسسات سه گانه الواح مبارک وصایا: ولی امرالله مبین آیات الله است، بیت عدل عمومی (بین المللی) قانونگذار است وایادی امرالله از راه تحقیقات و نمونه بودن زندگی و منش خود به تدریس و تبلیغ میپردازند. چنانچه یکی از این مو سسات از فعالیت باز ماند نظم اداری امرالله فلج خواهد شد."
(یادداشتهای حیفا سخنان شوقی افندی نوشته می ماکسول ودخترش روحیه خانم صفحه 29 )

وظیفه دیگری که حضرت عبدالبهاء برای ایادی امرالله تعین فرموده اند خد مت به ولی امرالله است میفرمایند:

" و ايادی امر اللّه از نفس جمعيّت خويش نه نفر انتخاب نمايند و هميشه بخدمات مهمّه وليّ امر اللّه مشغول باشند و انتخاب اين نه نفر يا باتّفاق مجمع ايادی و يا باكثريّت آراء تحقّق يابد و اين نه نفر يا بالاتّفاق يا باكثريّت آراء بايد غصن منتخب را كه وليّ امر اللّه تعيين بعد از خود نمايد تصديق نمايند و اين تصديق بايد بنوعی واقع گردد كه مصدّق و غير مصدّق معلوم نشود .
در زمان حیات شوقی افندی اولین ولی امرالله چنین هیئتی برای خدمت به ایشان تشکیل نگشت و ایشان ترجیح دادند که ایادی بجای خدمت به ایشان در نقاط مختلف دنیا به خدمت بپردازند. در این باره ایادی سابق امرالله طرازالله سمندری ازاولین ولی امرالله سئوال نموده بود:

"در خصوص ایادی عرض کردم وقت نرسیده به موجب وصایا نه نفر برای خدمات و اجرای اوامر مبارک ایادی منتخب شود؟ فرمودند الان کمک من محافل ملی ومرکزی هستند این مطلب بعد از تاسیس بیت العدل خواهد بود"
(طراز الهی صفحه 508)

شوقی افندی اولین ولی امرالله به سئوالی درباره تصدیق نه نفر ایادی پاسخ داده اند که متن آن دربهائی نیوز فوریه 1955 چاپ و منتشر گشته است که ترجمه آن چنین است:

"بیان مبارک در الواح وصایای حضرت عبدالبها بمعنای آن نیست که به ایادی امرالله اختیار داده شده منصوب ولی امرالله را رد نمایند. امکان ندارد که حضرت عبدالبها برخورد ومغایرت اختیارات در امررا فراهم نموده باشند.این از بیان مبارکشان در الواح وصایا آشکار است که میفرمایند: "حصن متين امر الله باطاعت من هو ولي امر الله محفوظ و مصون ماند و اعضاي بيت عدل و جميع اغصان و افنان و ايادي امر الله بايد كمال اطاعت و تمكين و انقياد و توجه و خضوع و خشوع را بولي امر الله داشته باشند اگر چنانچه نفسي مخالفت نمود مخالفت بحق كرده و سبب تشتيت امر الله شود و علت تفريق كلمة الله گردد و مظهري از مظاهر مركز نقض شود"
با توجه به مراتب فوق ملاحظه میفرمائید که چگونه ایادی سابق پس از صعود اولین ولی امرالله با پیروی از روحیه خانم و مخالفت با دومین ولی امر دیانت بهائی خود را از فیض و هدایت الهی جدا نموده و احبا را نیز محروم نمودند آنها به بهانه اینکه در الواح مبارک وصایا مرقوم گشته است که " ايادی امر اللّه از نفس جمعيّت خويش نه نفر انتخاب نمايند و هميشه بخدمات مهمّه وليّ امر اللّه مشغول باشند" نه نفر از میان خود تعین ومنصوب نمودند که از جانب آنها بعنوان نگهبانان دیانت بهائی عمل نمایند و اعلام نمودند که" هیئت مزبور تصمیماتی که گهگاه ازجانب ایادی بعنوان سر خدمه دیانت بهائی به آنان ابلاغ شود با تمام وظایف قدرت واختیارات لازم در جانشینی مرحوم شوقی ربانی را که برای خدمت و منفعت دیانت بهائی لازم است بموقع اجرا خواهند گذاشت."

اگر کسی به دقت الواح مبارک وصایا را مطالعه نماید درخواهد یافت که ایادی امرالله چه انفرادی و چه بصورت جمع دارای اختیارات اجرائی واداری نیستند چه رسد به اینکه خود را جا نشین دستجمعی ولی امرالله معرفی نمایند. و این موضوع به تکرار توسط اولین ولی امرالله نیز بیان گشته است. این موضوع بسیار حائز اهمیت است که از همان لحظه که ایادی سابق تصمیم به قطع سلسله ولایت امرالله گرفتند و با دومین ولی امر دیانت بهائی به مقابله ومخالفت برخواستند خودرا از این مقام خلع نمودند. بخوبی روشن است که هیئت نه نفره که حضرت عبد البهاء فرمودند برای خدمت به ولی امرالله است که اولین ولی امرالله اجازه تشکیل آن را در زمان حیات خویش ندادند و خدمات آنهارا نخواستند چگونه میشود وقتی که آنها از اطاعت دومین ولی امرالله سرتافته و منکر ادامه ولایت امرالله گشتند، تشکیل چنین هیئتی ارتباطی با الواح مبارک وصایا داشته باشد اولین ولی امرالله که در زمان حیاتش خدمات آنها را لازم نداشت طبعأ پس از صعود نیز به خدمات آنها نیازی نداشت این هیئت نه تنها بر وفق الواح مبارک وصایا نبود بلکه کاملأ بر خلاف و در تضاد با آن سند الهی. آنها نه تنها به وظیفه خود در جهت اطاعت از ولی امرالله و حفاظت از تداوم و تسلسل ولایت امرالله عمل ننمودند بلکه سبب انشقاق گشته و احبا را نیز گمراه نمودند و با استناد به این قسمت از الواح وصایا که میفرمایند : " مقصود اين است كه ايادی امر اللّه بايد بيدار باشند بمحض اينكه نفسی بنای اعتراض و مخالفت با وليّ امر اللّه گذاشت فوراً آن شخص را اخراج از جمع اهل بهاء نمايند و ابداً بهانه ئی از او قبول ننمايند" بجای اطاعت و حمایت از دومین ولی امرالله او را طرد اعلام کردند در حالیکه شوقی افندی بکرات اعلام داشته بود که کسی غیر از شخص ولی امرالله صلاحیت تشخیص مرض روحانی و طرد افراد راندارد ضمن اینکه وقتی آنها منکر وجود ولی امرالله گشتند چگونه میشود شخصی را به دلیل مخالفت با مقامی که خود آنها اعلام نموده بودند وجود ندارد مجازات نمود بعلاوه بر طبق تبین شوقی افندی آنها موظف بودند که مراتب مخالفت با ولی امرالله را به او گزارش نمایند در حالیکه آنها منکر وجود ولی امرالله بودند.

ایادی سابق امرالله با نقض عهد و مخالفت با ولی امرالله خود را مستوجب قهر وغضب الهی نمودند.
"اگر نفسی از ايادی و غير ايادی تمرّد نمود و انشقاق خواست عليه غضب اللّه و قهره زيرا سبب تفريق دين اللّه گردد"

همانطور که در قسمتهائی که از الواح مبارک وصایا دراین مقاله مشاهده فرمودید وظیفه ایادی امرالله در دوران دیانت بهائی وظیفه ای مداوم است که باید در ظل ودر تحت هدایت اولیاء امرالله به " نشر نفحات اللّه وتربيت نفوس در تعليم علوم و تحسين اخلاق عموم و تقديس و تنزيه در جميع شئون" اشتغال داشته باشند برای اطلاع بیشتر در باره ایادی کنونی امرالله از سایت آنها بازدید فرمائید.
http://handsofthebahaifaith.typepad.com/////

هیچ نظری موجود نیست: