۱ بهمن ۱۳۸۶

چرا سلسله اولیاء امرالله تا پایان دوران دیانت بهائی ادامه واستمرار خواهد داشت؟

با مطالعه الواح ونصوص مبارکه مخصوصأ الواح مبارک وصایا و توقیعات شوقی افندی اولین ولی امرالله وکتاب دور بهائی ایشان آشکار میگردد که اراده الهی بر اینست که تا پایان دوران دیانت بهائی فیض وراهنمائی خداوند از طریق اولیاء امرالله به بشر برسد.

حضرت بهاءالله میفرمایند:
"در جمیع أعهاد وأزمان أنبیاء و أولیاء با قوت ربانی وقدرت صمدانی در میان ناس ظاهر گشته وعقل سلیم هرگز راضی نشود که نظر به بعضی کلمات که معانی آن را ادراک ننموده این باب هدایت را مسدود انگارد... وشکی نیست که اگر یک آن عنایت و فیض او از عالم منقطع شود البته معدوم گردد لهذا لم یزل ابواب رحمت حق بر وجه کون وامکان مفتوح بوده ولایزال امطار عنایت ومکرمت ازغمام حقیقت بر اراضی قابلیات وحقایق واعیان متراکم ومفیض خواهد بود اینست سنت خدا من الازل الی الابد"
(مجموعه الواح مبارکه چاب مصر)


اراده الهی در الواح مبارک وصایا که جزء لایتجزی کتاب مستطاب اقدس است متبلور است.
اراده الهی حتمی است و آنچه وعده فرموده اند حتمأ اجرا خواهد شد ، بر طبق این سند الهی اولیاء امرالله " باید " در زمان حیات خویش من هو بعده (کسی که بعد از اوست - ولی عهد خود) را تعین فرمایند

"ای احبای الهی باید ولی امرالله درزمان حیات خویش من هو بعده راتعین نماید تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد و شخص معین باید مظهرتقدیس وتنزیه وتقوای الهی وعلم وفضل وکمال باشد لهذا اگر ولد بکر ولی امرالله مظهر الولد سر ابیه نباشد یعنی از عنصر روحانی او نه وشرف اعراق باحسن اخلاق مجتمع نیست باید غصن دیگر را ا نتخاب نماید"


اولین ولی امرالله در طی دوران ولایت خود و تا آخرین لحظه حیات عنصری خویش به تداوم واستمرار سلسله اولیاء امرالله تاکید فرمودند ومشخص فرمودند که:
"تا اخر دوران دیانت بهائی راهنمائی و فیض خداوند ابتدا توسط حضرت عبد البهاء وسپس از طریق اولیاء امرالله به بشر خواهد رسید"

ایشان در تبین " روزی که شب در پی نخواهد داشت" چنین میفرمایند: (ترجمه)

"اگر درآیات منزله واصول امر الهی تعمق بیشتری معمول دارند به مفهوم ولایت امرالله واقف خواهند شد. وقتی که شخصی قلبا و عقلأ به درک این حقیقت فائز شود که خداوند انسان را بوسیله مظهرالهی مصون از خطا در هیکل انسانی هدایت وراهنمائی میفرماید تنها نتیجه منطقی پذیرش این حقیقت چنین خواهد بود که مقام حضرت عبدا البها و اولیاء امرالله پذیرفته شود. ولاۀ امرالله نشانه بلوغ نوع بشر هستند به این معنی که بلاخره انسان در حدی پیشرفت نموده که دنیای متحدی با مدیریتی واحد برای نظام جهانی بشر داشته باشد ودر حیطه روحانی نیز به مقامی ترقی نموده که خداوند میتواند امورامر را در این دور مبارک به دست بشر بسپارد (یعنی ولاۀ امرالله) که بفرموده حضرت عبد البهاء در الواح مبارک وصایا مستقیمأ از سوی حضرت بهاءالله و حضرت با ب هدایت میشوند. معنی اینکه امروز روزی است که شب در پی ندارد اینست که تا اخر دوران دیانت بهائی راهنمائی و فیض خداوند ابتدا توسط حضرت عبد البهاء وسپس از طریق اولیاء امرالله به بشر خواهد رسید اگر کسی نائل به ایمان و ادراک مقام حضرت بهاءالله شود در پذیرش این حقیقت که ایشان افرادی را که در امور امرالله مهتدی به هدایت الهی هستند تعین فرموده مشکلی نخواهد داشت."
(Lights of Guidance Page 310)

هیچ نظری موجود نیست: