۲۳ بهمن ۱۳۸۶

نظم بدیع

الواح مبارک وصایای حضرت عبدالبهاء جزء جدا نشدنی کتاب مستطاب اقدس است ومفاد آن تا پایان دوران دیانت بهائی به قوت واعتبار خود باقی و برقرا خواهد بود و آنچه در آن مقرر گشته تغیر ناپذیر بوده و به مرحله اجرا در خواهد آمد زیرا اراده و وعود الهی حتمی است.

"ای یاران و مشتاقان جلوه امر رحمان قلب را مطمئن نمائید و خاطر را آسوده کنید. ان الله لا یخلف وعده لکم میعادکم ولا تستاخرون ساعة و لا تستقدمون." (توقیعات مبارکه 1927-1936 صفحه 65)

"وعود الهیه وبشارات سامیه که از قلم اعلی و کلک ملهم موُیِِد مرکز عهد ومیثاق نازل گشته بمدلول این آیه مبارکه حتمی الوقوع است، قوله الاحلی: "وآنچه از قلم اعلی جاری البته ظاهر شده و خواهد شد و لا ینبقی من حرف الاِّ وقدیراه المنصفون مستویأ علی عرش الِِظهور"" (تقیعات مبارکه 1922-1926 صفحه 219)

شوقی افندی اولین ولی امر دیانت بهائی طی سی و شش سال دوران ولایت خود به تشریح و تبین نظم بدیع دیانت بهائی که در الواح مبارک وصایای حضرت عبدالبهاء تدوین گشته است همت گما شت و طی توقیعات متعدد خود و بخصوص در کتاب دور بهائی احبا را از چگونگی آن آگاه نمود ایشان در توقیع رضوان 105 میفرمایند:

"این نظم بدیع از انظمه باطله سقیمه عالم ممتاز در تاریخ ادیان فرید وبی مثیل وسابقه بنیادش بر دو رکن رکین استوار رکن اول و اعظم رکن ولایت الهیه که مصدر تبین است و رکن ثانی بیت عدل اعظم الهی که مرجع تشریع است همچنانکه در این نظم الهی تفکیک بین احکام شارع امر و مبادی اساسیه اش که مرکزعهد ومیثاقش تبین نموده ممکن نه انفصال رکنین نظم بدیع نیزاز یکدیگر ممتنع ومحال"

آیا امکان دارد که دیانت بهائی "رکن اول واعظم" نظم بدیع خود یعنی " رکن ولایت الهیه که مصدر تبین است " را فقط پس از گذشت سی وشش سال از استقراربرای همیشه از دست داده باشد؟ چنین چیزی هرگز امکان ندارد زیرا حضرت عبدالبهاء در الواح وصایای خود برای تداوم و استمرار ولایت امر در دیانت بهائی ولاة امر را موظف فرمودند که باید جانشین خود را در دوران حیات تعین نمایند وآنرا به وصیتنامه موکول نسازند:

" ای احبای الهی باید ولی امرالله درزمان حیات خویش من هو بعده راتعین نماید تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد و شخص معین باید مظهرتقدیس وتنزیه وتقوای الهی وعلم وفضل وکمال باشد لهذا اگر ولد بکر ولی امرالله مظهر الولد سر ابیه نباشد یعنی از عنصر روحانی او نه وشرف اعراق باحسن اخلاق مجتمع نیست باید غصن دیگر را ا نتخاب نماید"تفسیر غلط وغیر مجاز کلمه "غصن دیگر" بوسیله ایادی سابق امر سبب نا بسامانی و مصائبی گشت که بهائیان اکنون با آن مواجه هستند. توضیحات لازم در باره غصن دیگردر آینده در مبحث مربوط ، به استحضار خوانندگان ارجمند خواهد رسید.

هیچ نظری موجود نیست: